Insolvensrättsligt forum 2005 av Möller Mikael, Jönzén Jan - 917678620X - Jure bokhandel

 

 
 
Insolvensrättsligt forum 2005
   
 
Författare:Möller Mikael , Jönzén Jan
Titel:Insolvensrättsligt forum 2005
Utgivningsår:2006
Omfång:208 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678620X
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som regelbundet hållits i Uppsala sedan år 1990. Det riktar sig till envar som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga spörsmål med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning. Bakom arrangemanget står Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samarbete med Konkursförvaltarkollegiernas förening, Skatteverket, Sveriges Ackordscentral och Finansbolagens Förening.

I februari 2005 hölls det åttonde insolvensrättsliga forumet, som samlade drygt 400 deltagare. Huvudämne var denna gång tillämpningsfrågor i och effekter av den förmånsrättsreform vars andra steg trädde i kraft den 1 januari 2005. Diskussionerna rörde i övrigt internationellt uppkomna problem vid tillämpningen av EU:s insolvensförordning, frågor om konkursboets förhållande till konkursgäldenärens pågående rättegångar och skiljeprocesser samt frågan om det vid konkurs existerar en särskild betalningsordning som medför att konkursförvaltaren, när det finns risk för att boets medel inte räcker till konkurskostnaderna, skulle vara förhindrad att betala i och för sig välmotiverade massaskulder.

Denna bok återger de skriftliga och muntliga inledningarna jämte diskussionerna vid 2005 års forum.
 
  © 2017 Jure AB