KURS: Nya lagar om offentlig upphandling - Tvådagarskurs 26-27 september 2017
   
 
Titel:KURS: Nya lagar om offentlig upphandling - Tvådagarskurs 26-27 september 2017
Utgivningsår:2017
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSLOU271
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 11500 SEK exkl. moms

 

Kurs för upphandlingsansvariga, advokater, bolagsjurister, domare, kommun- och landstingsjurister samt rådgivare och leverantörer till offentlig sektor.

Kursledare:
Jan-Erik Falk är jurist och huvudlärare i offentlig upphandling inom SilfCompetence. Han är ordförande i Rådet för Offentlig Upphandling och var svensk I&L-delegat i EPPG, European Public Procurement Group. Jan-Erik Falk är författare till en omfattande kommentar till nya LOU som utkommer i en fjärde upplaga våren 2017 och till en kommentar till nya LUF.

Ulf Bernitz är professor i europarätt vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av ämnesområdet såsom författare, expert och rådgivare. Han är även knuten till University of Oxford.


SYFTE OCH MÅL

Reglerna för offentlig upphandling har förändrats. De nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2017 (LOU och LUF) har tillförts en rad olika nya bestämmelser p.g.a. att de är frivilliga att införa men inte införts tidigare.

Den nya lagstiftningen omfattar offentlig upphandling för myndigheter, kommuner m.m. och upphandling inom försörjningssektorerna, dvs. områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Under kursen behandlas de viktigaste reglerna under upphandlingsprocessen både över och under tröskelvärdena med särskilt fokus på förändringarna i regelsystemet såsom nya regler för anbudsutvärderingen och regler för tillkommande upphandlingsförfaranden, nya regler för ändring och kompletteringar av upphandlingsdokumenten m.m. Dessutom omfattar kursinnehållet nyare rättsfall från både EU-domstolen och högre svenska domstolar. Vid sidan av upphandlingsprocessens olika faser kommer kursen att behandla bl.a. överprövning, prövning av avtals giltighet samt miljöhänsyn och social hänsyn i upphandling, samt nya undantagsbestämmelser som avser undantag från både LOU/LUF och undantag från annonseringsplikten.

De teoretiska delarna av undervisningen kommer att varvas med praktiska exempel och råd. Ett flertal domar från EU-domstolen och svenska domstolar kommer att diskuteras. Dessutom behandlas de nya direktivförslagen. Tanken med kursen är att ta upp olika moment i en hel upphandlingsprocess och beskriva hur upphandlingsprocessens olika delar passar in i regelsystemet. Särskilt intresse kommer att ägnas frågeställningar som överprövning och skadestånd. Vidare kommer olika upphandlingsstrategier som ger bättre och säkrare upphandlingar utan att konkurrensen blir lidande, att behandlas. Kursinnehållet grundar sig på EU-domstolens rättspraxis.

För att kursdeltagarna lättare skall kunna tillgodogöra sig undervisningen lämnas en fyllig kursdokumentation.


PROGRAM:

Dag 1
9.30-10.00 Registrering, kaffe och smörgås
10.00-11.00 Bakgrund till upphandlingsreglerna
•Begreppen direkt och indirekt effekt
•Andra unionsrättsliga begrepp
•Betydelsen av EU-domstolens praxis
11.00-12.00 Begreppet upphandlande myndighet
•Klassiska sektorn
•Försörjningssektorn
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Föremålet för upphandling
•Kontraktsbegreppet
•Definition av byggentreprenad
•Gränsdragning mot tjänsteupphandling och bygg- och anläggningsupphandling (konsultupphandling)
•Varuupphandling
13.30-14.00 Tröskelvärdeberäkning
14.00-15.30 Upphandlingsformer
•Olika upphandlingsformer över och under tröskelvärdena
•Koncessionsupphandling
•Inköpstekniska aspekter på de olika upphandlingsformerna
•Tillämpning av ramavtal och prekvalificeringssystem
•Inköpstekniska aspekter på val av upphandlingsförfarande
•Tillämpning av ramavtal och prekvalificeringssystem
•Inköpstekniska aspekter på val av upphandlingsförfarande
15.30-16.00 Specifikation
•Handelshindersbegreppet
•Hur skall ett förfrågningsunderlag utformas?
•Vanliga fel i förfrågningsunderlag och i anbud
16.00-17.00 Kvalificering av leverantörer
•Diskvalifikationsgrunderna
•Krav man kan ställa på leverantörerna, kvalitativt och kvantitativt
•Krav på kvalitetssystem och miljöledning
•Specifika villkor och särskilda villkor som får ställas i offentlig upphandling

Dag 2
9.00-10.00 Fortsättning kvalificering och kort repetition av leverantörskvalificering
• Tillämpning av prekvalificeringssystem
10.00-11.00 Anbudsutvärderingen
•Utvärderingsgrunder
•Utvärderingskriterier
11.00-11.00 Undantag från annonseringsplikten
•Över och under tröskelvärdena
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Statlig inköpssamordning
• Ramavtal, lagliga och olagliga
13.30-14.00 Alternativa utföranden
•Sidoanbud
•Förbehåll
•Ändringar i förfrågningsunderlaget
14.00-14.30 Upphandling under tröskelvärdena
14.30-15.00 Beslut
•Upphandlingsmeddelande
•Innehåll
•Tidsfrister
15.00-16.00 Överprövning och skadestånd
•De nya rättsmedelsdirektiven, om avtalsspärr, avtals ogiltighet, upphandlingsskadeavgift m.m.
16.00-17.00 Avslutning och diskussion om kommande lagändringar


Tid: 26-27 september 2017, Kl. 9.30–17.00 respektive 9.00–17.00.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B

Kursavgift: 11.500 kronor exklusive moms.
I avgiften ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation som delas ut vid kurstillfället.


Sista anmälningsdag: 15 september 2017. Vi förbehåller oss att ställa in kursen och meddelar detta omedelbart efter sista anmälningsdag.


Kontakta oss för ytterligare information.


Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB