Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden
   
 
Författare:Björkdahl Erika P.
Titel:Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden
Utgivningsår:2007
Omfång:494 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786628
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 107
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 561 SEK exkl. moms

 

I denna civilrättsliga studie undersöks grunderna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter. Analysen omfattar såväl fall där kontakterna leder fram till avtal som fall där någon av intressenterna avbryter relationen innan bundenhet inträtt. Avhandlingens ena huvuddel behandlar ett antal utvalda kontraktsrättsliga regler av prekontraktuell karaktär avseende i första hand upplysningsplikt, uppgiftsansvar och avrådandeplikt. De mera generella argument och principer som kan utvinnas ur dessa regler används sedan i avhandlingens andra huvuddel för att ge bättre stadga och en bredare bas för bedömningen av vad som konstituerar ansvarsgrundande beteende i utomkontraktuella förhållanden.

I den andra huvuddelen diskuteras samtidigt i vad mån de kontraktuellt föreskrivna reglerna kan anses ge uttryck för mera allmängiltiga teser om ansvar grundat på illojalt beteende på det prekontraktuella stadiet eller, med andra ord, vad som ingår i en förklaringsmodell om lojalitet under förstadier till avtal. Analysen av de utomkontraktuella fallen omfattar dels situationer där kontakter mellan två subjekt är inriktade på att avtal senare skall ingås mellan dem, innefattande den klassiska frågan om ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar, dels mera komplexa situationer där kontakter mellan två subjekt syftar till att skaffa underlag eller information till ett avtal som skall företas med ett tredje subjekt.
 
  © 2017 Jure AB