Ds 2008:1 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Ds 2008:1 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:84.
Utgivningsår:2008
Omfång:117 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228869
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:1
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Rambeslutet innehåller bestämmelser om överförande mellan medlemsstaterna av verkställighet av fängelsestraff och andra frihetsberövande påföljder.
Enligt rambeslutet skall en medlemsstat som regel erkänna en dom och verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut i en annan medlemsstat. Efter ett överförande skall verkställigheten ske i den verkställande staten på samma sätt som en inhemsk frihetsberövande påföljd. Rambeslutet uppställer tidsfrister för beslut om erkännande och verkställighet av frihetsberövande domar som har meddelats i andra medlemsstater och även för själva överförandet av den dömde. Här redovisas vilken reglering ett genomförande av rambeslutet kräver.
 
  © 2017 Jure AB