Lagrådsremiss Ny marknadsföringslag
� den 17 januari 2008
   
 
Titel:Lagrådsremiss Ny marknadsföringslag � den 17 januari 2008
Anmärkning:Lagrådsremissen kan även laddas ner som pdf-fil på internet.
Utgivningsår:2008
Omfång:255 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅD080121
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

Regeringens förslag till ny marknadsföringslag har lämnats på remiss till Lagrådet. I remissen föreslås att marknadsföringslagen (1995:450) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås vissa ändringar i andra författningar på det marknadsrättsliga området. Genom den föreslagna lagstiftningen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.
 
  © 2017 Jure AB