Ds 2008:5 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv
   
 
Titel:Ds 2008:5 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv
Utgivningsår:2008
Omfång:177 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228968
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:5
Ämnesord:EU-rätt , Ekonomi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra ändringarna som gjorts i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt de särskilda redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. Bland annat föreslås bestämmelser om att noterade aktiebolag skall upprätta en företagsstyrningsrapport. Vidare föreslås nya bestämmelser om redovisning av ekonomiska aktiviteter som inte redovisas i balansräkningen och om redovisning av transaktioner med närstående.

Här behandlas också frågan om ändrad tidpunkt för tillämpning av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Vidare behandlas dels tidpunkten för ingivande till registreringsmyndigheten av bland annat årsredovisningen i vissa finansiella företag, dels frågan om verkställande av beslut om uppdelning respektive sammanläggning av aktier.
 
  © 2017 Jure AB