ORGALIME Models for a Non-Disclosure Agreement
   
 
Titel:ORGALIME Models for a Non-Disclosure Agreement
Anmärkning:Inklusive CD-ROM.
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:V080214
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

När företag överväger att ingå samarbetsavtal, innebär det ofta att de måste förse varandra med teknisk, kommersiell eller finansiell information som de vill hålla hemlig. I dessa fall kan parterna ingå ett sekretessavtal. Modellen är baserad på ömsesidiga förpliktelser och lägger endast fram några av de valmöjligheter som står parterna till buds. Den bör avpassas noggrant efter de särskilda omständigheter som gäller i varje enskilt fall.

Avtalets innehåll i tio punkter:
Definitioner
Sekretessförpliktelse
Undantag från sekretessförpliktelsen
Skydd för immateriella rättigheter
Överträdelse av tystnadsplikt
Tystnadspliktens varaktighet
Återställande av information
Ändringar i avtalet
Tillämplig lag
Tvistlösning

Publikationen innehåller avtalstexten på nio språk:
svenska
engelska
franska
tyska
danska
holländska
finska
italienska
spanska
 
  © 2017 Jure AB