Förfarandet i konkurrensrätten
� EGs och svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning
   
 
Författare:Dhunér Karl-Johan , Hedström Jens
Titel:Förfarandet i konkurrensrätten � EGs och svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning
Utgivningsår:1995
Omfång:360 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176782980
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 411 SEK exkl. moms

 

Detta är den första ingående redogörelsen för och kommentaren till förfarandet i konkurrensrätten enligt såväl EG-rätten som konkurrenslagen. I boken beskrivs utförligt EG-kommissionens och Konkurrensverkets handläggningsrutiner och beslutsfattande vid prövning av avtal och företagsförvärv.

Myndigheterna har idag omfattande befogenheter och därtill kommer ett strängt sanktionssystem. Konkurrensrätten påverkar företag av alla storlekar. Även små och medelstora företag ges nu civilrättsliga möjligheter att beivra andra företags överträdelser av konkurrensreglerna. Därför är kännedom om företagens rättigheter och skyldigheter nödvändig för att det enskilda företaget skall kunna tillvarata sina intressen.
 
  © 2017 Jure AB