SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar
   
 
Titel:SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar
Utgivningsår:2008
Omfång:580 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230640
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Straffnivåutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Det straff som döms ut för ett brott ska stå i proportion till hur allvarligt brottet är, och därmed spegla hur allvarligt samhället ser på brottet. Detta har varit utgångspunkten för Straffnivåutredningen, som här lämnar sitt slutbetänkande. Utredningen menar att allvarliga våldsbrott ofta leder till för låga straff.

Utredningen föreslår bland annat följande:
- Straffen för allvarliga våldsbrott skärps genom att domstolen, när den mäter ut straff, särskilt ska beakta om brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person
- Straffskalorna för grov misshandel och för utpressning, grovt brott, ändras
- När straffet bestäms ska rätten ta större hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter
- Återfall i brott ska leda till strängare straff på ett mer konsekvent sätt
- I rättegången ska åklagaren alltid lämna ett fullständigt förslag till påföljd för brottet
 
  © 2017 Jure AB