SOU 2008:93 Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m.
   
 
Titel:SOU 2008:93 Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:199 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138230732
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Insynsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:93
Ämnesord:Processrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det skall klargöras att en part i ett mål eller ärende i domstol ska ha rätt att ta del av en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol. Sekretess för uppgifter i upptagningen ska inte kunna inskränka den rätten.

På begäran ska man få lämna ut en kopia av ljud- och bildupptagningen till parten själv eller till en försvarare, ombud eller annan företrädare för parten. Om det behövs för att minska risken för missbruk, får mottagaren av en kopia åläggas straffsanktionerat förbehåll som förbjuder mottagaren att kopiera, sprida eller annars hantera kopian på ett sätt som inte behövs för att ta tillvara partens intressen i målet eller ärendet. Ett förbehåll kan också innebära krav på att kopian lämnas tillbaka till domstolen sedan målet eller ärendet slutligt avgjorts.

Utredningen föreslår också vissa ändringar i 12 kap. 4 § sekretesslagen som reglerar förutsättningarna för sekretess för uppgifter i domar och andra domstolsbeslut. Förslagen innebär bland annat att eventuell sekretess för en misstänkts eller en målsägandes identitet inte upphör bara för att en domstol beslutar att förordna en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.
 
  © 2017 Jure AB