KURS: Skadestånd i brottmål
� Kurs i Stockholm 19 november 2009
   
 
Titel:KURS: Skadestånd i brottmål � Kurs i Stockholm 19 november 2009
Anmärkning:Kursledare: Mårten Schultz
Utgivningsår:2009
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSSKA091
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Straffrätt

Pris: 5400 SEK exkl. moms

 

Kurs som vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga frågeställningar i brottmål.

Kursledare:
Mårten Schultz (docent, jur.dr.) är forskare och lärare inom ämnet skadeståndsrätt vid Stockholms universitet och disputerade 2007 med en avhandling om orsaksfrågor i skadeståndsrätten. Han är författare till boken Kränkning, som bl.a. behandlar ideella skadestånd i samband med brott och är ledamot av brottsskadenämnden. Mårten driver även Sveriges största blogg om juridik (en s.k. ”blawg”) på www.martenschultz.wordpress.com.


INNEHÅLL:

Skadestånd vid brott har blivit en av civilrättens heta frågor. Lagstiftaren har genom olika reformer accentuerat skadeståndets betydelse. En ny regel om ideellt skadestånd till brottsoffer för kränkning har införts. Anhörigas rätt till ersättning vid brott med dödlig utgång har lagfästs. Särskilda regler om ersättning för vissa brottstyper har införts i t.ex. diskrimineringsrätten. Även i domstolarna har skadestånd vid brott ägnats åtskillig uppmärksamhet och positioner har flyttats fram. Det ligger väl i linje med den brottsofferforskning som visar att ersättningarna spelar en viktig roll för brottsoffrets upplevelse av upprättelse. Det finns dock en baksida av denna fascinerande utveckling. Skadeståndsrättens innebörd vid brott har blivit alltmer komplicerad och reglerna är inte sällan invecklade. Den tradition som har funnits av att pröva ersättningsfrågor i samband med brottmålen utsätts för prövningar och det finns inte sällan skäl att ifrågasätta lämpligheten av att pröva den påstådda skadelidandes anspråk samtidigt som straffansvarsfrågan bedöms. Den nuvarande ordningen ställer i vart fall större krav på försvarsadvokater, åklagare och målsägandebiträden – liksom givetvis på domstolen – att ha lika goda kunskaper i skadeståndsrättens regelverk som i straffrättens.

Kursen belyser skadeståndsrättens funktion vid brott ur ett flertal aspekter. Syftet är delvis att ge en överblick över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i en straffrättsprocessuell kontext. Bland de ämnen som skall tas upp finns några av den moderna skadeståndsrättens mest omdiskuterade frågeställningar, som ersättning för kränkning och ersättning till anhöriga vid brott med dödlig utgång. Även mindre diskuterade frågeställningar av principiellt intresse, som brottslingars rätt till skadestånd, kommer att diskuteras. Kursen kommer även att beakta vissa teoretiska men praktiskt betydelsefulla aspekter, såsom den inneboende principkonflikt som ligger i att straffrätten tillhör den offentliga rätten medan skadeståndsrätten hör till privaträtten. Kan individuella, privaträttsliga intressen skyddas tillräckligt i den straffprocessuella miljön?


PROGRAM:

Inledning
- Skadestånd i brottmål: En stämningsbild
- Skadeståndsrättens rättskällor
- Nya brott, nya skadeståndsgrunder
- Utvecklingslinjer: Skadeståndsrättens europeisering
- Problemformuleringar
- Ersättning till brottsoffer: Trestegsraketen

Skadestånd vid personskada
- Vad är en personskada?
- Orsaks- och adekvansaspekter
- Vad ersätts? Hur mycket ersätts?
- Särskilt om sveda och värk-punkten i skadeståndslagen
- Särskilt om anhörigersättning
- Aktuell praxis

Skadestånd vid sakskada
- Vad är en sakskada? Förluster och tillfälliga förluster. Förhållandet till sakrättsliga regler
- Orsaks- och adekvansaspekter
- Vad ersätts? Hur mycket ersätts?
- Särskilt om ideella följder
- Särskilt om utredningskostnader och kostnader för skadebegränsning
- Aktuell praxis

Skadestånd för ren förmögenhetsskada
- Vad är en ren förmögenhetsskada?
- Skadeståndslagens regel: Tid för nya synsätt
- Vilka brott?
- Orsaks- och adekvansaspekter. Skyddat intresse och tillitsprincipen.
- Aktuell praxis

Skadestånd för kränkning
- Skadeståndslagens regel och enligt speciallagstiftning
- Europakonventionens betydelse för skadeståndsrätten i allmänhet och inom ramen för brottmålet
- Utvecklingstendenser när det gäller kränkningsersättningen
- Metodfrågor
- Belopp och beräkning

Jämkning och annan nedsättning av skadeståndet
- Olika grunder för nedsättning av skadeståndsskyldighet: Samspelet
- Jämkning vid brott p.g.a. ekonomiska faktorer
- Medvållande
- Målsägandens samtycke till risk
- Nedsättning av särskilda ersättningar (överfallsskyddsersättning, brottsskadeersättning)

Brottslingens rätt till ersättning
- När kan en brottsling erhålla skadestånd för skada i samband med brottet?
- Krav mot staten
- Krav mot andra brottslingar


Tid: 19 november 2009, kl. 8.30–16.30.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Kursavgift: 5 400 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: a2 november 2009

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB