Ds 2009:17 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
   
 
Titel:Ds 2009:17 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Utgivningsår:2009
Omfång:219 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232064
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:17
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige tillträder Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (ETS 196). Vidare lämnas förslag till genomförandelagstiftning avseende dels den nyss nämnda konventionen, dels det inom Europeiska unionen framförhandlade rambeslutet 2008/919/RIF om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.

Innehållet i konventionen och rambeslutet är - låt vara att konventionen behandlar flera frågor som överhuvudtaget inte berörs av rambeslutet - i centrala delar mycket likartat. Det är därför naturligt att behandla genomförandet av de båda instrumenten i ett sammanhang.
De förslag till lagstiftning som lämnas innebär i huvudsak:
- att det införs en ny lag om straff för uppvigling, rekrytering och utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
- att uppvigling och rekrytering respektive utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet kriminaliseras som självständiga brottstyper i den nya lagen, samt
- att svensk lag ska tillämpas på brott enligt den nya lagen i vissa fall som inte faller under 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2010.
 
  © 2017 Jure AB