SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
   
 
Titel:SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Anmärkning:SOU 2009:051
Utgivningsår:2009
Omfång:268 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232200
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:51
Ämnesord:Organisation och ledarskap , Marknadsrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredaren har haft i uppdrag att se över skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan. Utgångspunkten är att nuvarande lagstiftning och insatser ska anpassas till utvecklingen av nya medier och nya medievanor.

I uppdraget ingick att:

- identifiera behovet av skydd för barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan,
- överväga ett ändamålsenligt system för granskning - och godkännande av film för offentlig visning,
- analysera Justitiekanslerns begäran om en översyn av lagstiftningen rörande våldsskildringar som visas offentligt eller annars sprids till allmänheten och överväga om det finns behov av ändringar i granskningslagen,
- se över digitaliseringens konsekvenser för filmgranskningens avgifter och finansiering,
analysera nuvarande tillsynsorganisation,
- bedöma utformningen av en ändamålsenlig myndighetsstruktur.
 
  © 2017 Jure AB