Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
   
 
Titel:Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:380 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232460
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:30
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förslagen rör huvudsakligen tre frågor. För det första syftar förslagen till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. För det andra lämnas förslag om att införa en sanktionsavgift (marknadsskadeavgift) och för det tredje föreslås ändringar som syftar till att förenkla upphandlingsförfarandet.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juni 2010.
 
  © 2017 Jure AB