Marknadsmissbrukslagen i praktiken
   
 
Författare:Svernlöv Carl , Sjöman Erik
Titel:Marknadsmissbrukslagen i praktiken
Utgivningsår:2010
Omfång:64 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233898
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 12
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Marknadsmissbrukslagen är en hörnsten i det regelverk som ytterst syftar till att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden. Det råder emellertid oklarhet beträffande hur lagen ska tolkas och tillämpas i en del avseenden, inte minst i fråga om vissa typsituationer som ligger vid sidan om den huvudfåra som utgörs av vanlig handel över börs.

Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 11 maj 2009 ett halvdagsseminarium om marknadsmissbrukslagen. Syftet var att i en krets av rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, tolkning och idéer rörande marknadsmissbrukslagen – såväl de lege lata som de lege ferenda. Vid seminariet medverkade en expertpanel bestående av chefsjuristen Lars Afrell, Svenska Fondhandlareföreningen, Mats Beckman, Compliance Officer, SEB, Robert Engstedt, f.d. åklagare, numera rådgivare, PricewaterhouseCoopers, övervakningschefen Annika von Haartman, NASDAQ OMX, Johan Lycke, Compliance Officer, SEB (sedermera Head of Compliance, Swedbank Markets), vice chefsåklagaren Yngve Rydberg, Ekobrottsmyndigheten, och advokaten Hans Schedin, MAQS.

Denna skrift utgör huvudsakligen en sammanställning av flertalet föredrag vid seminariet samt kortare referat av vissa av de efterföljande diskussionerna. 64 sidor.

INNEHÅLL:

-Marknadsmissbrukslagen i praktiken
-Marknadsmissbrukslagen och transaktioner utanför
börs – en introduktion av Erik Sjöman
-Förslaget till ändringar i marknadsmissbrukslagen
enligt lagrådsremissen - Vissa frågor om incitamentsprogram och börsers regelverk av Erik Sjöman
-En insiderlagstiftning styrd av EU av Lars Afrell
-”Handel” vid transaktioner utanför börs av Erik Sjöman
-Något om tvångsförsäljning ur depå av Johan Lycke
-Att ge ut aktier och att teckna i riktade emissioner – marknadsmissbruksrättsligt relevanta dispositioner? av Hans Schedin
-Otillbörlig marknadspåverkan i förhållande till
transparensreglerna i lagen om värdepappersmarknaden
och lagen om handel med finansiella instrument av Johan Lycke
-Rapporteringsskyldigheten i marknadsmissbrukslagen av Lars Afrell
 
  © 2017 Jure AB