Dit och tillbaka igen
� Om individ och struktur i straffrätten
   
 
Författare:Lernestedt Claes
Titel:Dit och tillbaka igen � Om individ och struktur i straffrätten
Utgivningsår:2010
Omfång:316 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787694
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas något som är både viktigt och tilltagande problematiskt för dagens straffrätt: dess möte med vad som i dag brukar refereras till som ”strukturella perspektiv”. Här sätts särskilt i fokus klass-, genus- och mångkulturella perspektiv, och bland övergripande frågeställningar kan nämnas hur förflyttningar bör genomföras mellan å ena sidan individen, å andra sidan gruppen eller strukturen som den menas vara en del av, liksom mellan å ena sidan straffrättens världsbild, å andra sidan det strukturella perspektivets. Detta slags konfrontation är nyttig av flera skäl. Bortsett från att många av de mer konkreta sakfrågor som boken berör är i behov av en mer tillfredsställande behandling, ger en konfrontation mellan straffrätt och strukturella perspektiv också ett viktigt mervärde: en ökad förståelse för straffrätten själv, dess (emellanåt outtalade) grundantaganden och utgångs-punkter, dess syften och berättiganden, vad straffrätt är, vad den kan vara, och vad den borde vara.

Bland de konkreta sakfrågor som diskuteras, i fråga om regleringens utformning och dess tillämpning i praxis, finns grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4:4 a, könsstympning, fattigdom, ”kvinnligt nödvärn” och provokation.

Claes Lernestedt är docent i straffrätt vid Örebro universitet.
 
  © 2017 Jure AB