Compliance
� Roll, Organisation, Ansvar, Uppgifter
   
 
Författare:Strandman Ullrich Christina
Titel:Compliance � Roll, Organisation, Ansvar, Uppgifter
Utgivningsår:2011
Omfång:106 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234208
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Finansiella företag liksom andra företag som driver tillståndspliktig verksamhet inrättar idag Compliancefunktioner för att säkerställa att man förstår och kan hantera tillsynsmyndigheters och allmänhetens krav och förväntningar på hur företaget uppför sig mot kunder och på marknaden. Verksamhetens långsiktiga lönsamhet bygger på företagets rykte och kundernas förtroende. På kort sikt kan sanktioner från tillsynsmyndigheter bli kostsamma och i värsta fall leda till indraget tillstånd. Men vad är Compliance risk? Vilka rättsområden berörs? Hur arbetar Compliancefunktionen, hur organiseras funktionen och hur samarbetar man med andra stöd- och kontrollfunktioner?

För att kunna bidra på ett effektivt sätt behöver Compliancefunktionens roll i de finansiella företagen vara tydlig och klar för dem som arbetar inom funktionen men också för uppdragsgivarna – i första hand styrelsen och verkställande direktören. Boken diskuterar och ger råd i dessa frågor på ett praktiskt och användarvänligt sätt.

I boken definieras bl.a. Compliancefunktionens ansvarsområde och arbetsuppgifter och gränsdragningen mot andra kontroll- och stödfunktioner. Boken utgår från kraven på en god intern kontroll. Den behandlar också strukturen av företagets interna regelverk, hur man åstadkommer en lyckad outsourcinglösning samt företagets egen uppförandekod, vad den kan innehålla och hur den kan användas för att bygga en bra Compliancekultur.

Boken riktar sig till anställda inom finansiella företag och andra företag som driver tillståndpliktig verksamhet. Det betyder alla som arbetar med Compliancefrågor inom Compliancefunktioner, andra kontrollfunktioner, intern revision, juristenheter och andra stödfunktioner likaväl som styrelseledamöter, ledande befattningshavare, affärsansvariga och andra anställda inom affärsverksamheten. Förhoppningsvis är boken intressant även för medarbetare inom tillsynsmyndigheter och regeringskansliet.

Christina Strandman Ullrich har lång erfarenhet av arbete med de regelkrav som ställs på finansiella företag. Hon har arbetat på Finansdepartementet som rättssakkunnig och på Finansinspektionen som chef för rättsenheten för kreditinstitut samt inom SEB som jurist och som Group Compliance Officer. Idag driver hon med en kollega föreningen Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers i finansiella företag. Hon deltar även som föreläsare i kurser och utbildning inom Complianceområdet.
 
  © 2017 Jure AB