Konsumentköp
� En kommentar till konsumentköplagen
   
 
Författare:Eriksson Anders , Nordling Lotty , Palm Thorsten
Titel:Konsumentköp � En kommentar till konsumentköplagen
Utgivningsår:2011
Omfång:360 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104040
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

Vad gäller när det visar sig att en köpt bil, mobiltelefon eller någon annan vara har ett fel? Vilka rättigheter har köparen och vilka skyldigheter har säljaren? Kan köparen vända sig mot den som har lämnat en garanti? Vad händer om säljaren har försökt att reparera varan men misslyckats med det? Vad kan säljaren göra om han inte får betalt för varan? Kan man häva ett köp? Vad ska då hända?

I den här boken lämnas svar på dessa och andra frågor som kan uppkomma när en konsument har köpt en vara av en näringsidkare, ett s.k. konsumentköp. Boken innehåller en redogörelse för reglerna i konsumentköplagen (1990:932) med utförliga kommentarer och analyser. De olika reglerna belyses med exempel och avgöranden av domstolar och Allmänna reklamationsnämnden.

Boken vänder sig främst till näringsidkare som säljer varor till konsumenter och till konsumenter som söker information om vilka regler som gäller vid konsumentköp. Den bör också kunna vara till nytta för personer som har till uppgift att biträda näringsidkare eller konsumenter med råd och stöd i konsumenträttsliga frågor, t.ex. jurister, konsumentvägledare och anställda i branschorganisationer. Även de som har till uppgift att avgöra konsumenträttsliga tvister bör kunna ha intresse av boken, som också lämpar sig som underlag för utbildning i konsumenträttsliga frågor.

Författarna är alla tre jurister med betydande erfarenhet av konsumenträtt. Anders Eriksson har varit rättschef i Justitiedepartementet och har där lett arbetet med bl.a. den konsumenträttsliga lagstiftningen. Lotty Nordling har varit ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden. Torsten Palm har varit nämndens informationschef.
 
  © 2017 Jure AB