Europarättens genomslag
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Europarättens genomslag
Utgivningsår:2012
Omfång:396 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112242
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 200
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 1004 SEK exkl. moms

 

Det grundläggande temat för denna bok är europarättens genomslag i den svenska rättsordningen. Detta är en förändring av historiska dimensioner. Europarätten står i många hänseenden för en annorlunda rättskultur och rättskällelära, som fäster större vikt vid allmänna rättsprinciper och skyddet för grundläggande rättigheter. Hit hör inte minst tillgång till domstolsprövning och effektiva rättsmedel.
I boken har författaren samlat och strukturerat 17 artiklar som alla bygger på detta tema. Boken behandlar bl.a.:
-Effektivitetsprincipens genomslag i svensk domstolspraxis
- Rättighetsskyddet i unionsrätten och i konventionsrätten, en jämförelse
- Begäran om förhandsavgörande och svenska domstolars hållning
- Genomslaget inom central civilrätt och i hyresrätten
- Genomslaget inom konkurrensrätten (konkurrensbegränsande avtal, företagsförvärv m.m.)
- Genomslaget vid bedömningen av marknadsföringsåtgärder och ursprungsbeteckningar.
 
  © 2017 Jure AB