Lönsam Säkerhetsjuridik
� Om konsten att skydda sig själv och sina tillgångar
   
 
Författare:Svensson Tommy
Titel:Lönsam Säkerhetsjuridik � Om konsten att skydda sig själv och sina tillgångar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:232 sid.
Förlag:M I J Media
ISBN:9789163389818
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Marknadsrätt

Pris: 555 SEK exkl. moms

 

VI MÅSTE SJÄLVA TA HAND OM SÄKERHETEN
När verksamheten hotas av angrepp måste vi veta vad vi ska göra. Säkerhetsåtgärderna måste grundas på lagar och regler samt rättssäkerhet och personlig integritet.

1. Vad får man göra utan att själv bryta mot lagar och regler?

2. Vad måste vi göra för att uppfylla lagkrav mm?

3. Vad bör vi göra för att bäst utnyttja den juridiska gråzonen?

SVAREN FINNS I BOKEN!
I boken finns dessutom:
- en litteraturförteckning med många lästips.
- ett omfattande sakregister
- ett författningsregister
- ett rättsfallsregister

Jur kand Tommy Svensson är verksam inom Svenskt Näringsliv, där han ansvarar för nätverket Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Tommy Svensson har mångårig erfarenhet av säkerhetsjuridikens och
IT-juridikens praktiska tillämpning.Han är tingsmeriterad jurist med tidigare erfarenhet från domstol, polismyndighet, affärsverk och det privata näringslivet.
De senaste 25 åren har han varit säkerhetsexpert på Sveriges Industriförbund, Svenska Arbetsgivarföreningen och numera Svenskt Näringsliv.

Han är även en av grundarna till DEPOSIT AB – Escrow Europe Scandinavia.

INNEHÅLL:
Säkerhetsarbetets fundament
- Allt är inte hugget i sten
- Brottsbenägenheten kan påverkas
- Straffrätt, civilrätt och gatans parlament
- Corporate Social Responsibility
- Bevisbördans placering
- Internutredningar

Ledningens ansvar
- Det formella ansvaret
- Delegering av ansvar
- Organisera rätt
- Säkerhetschefen kan straffas

Lönsamhetskrav på säkerhetsarbetet
- Skydda rätt tillgångar
- Risk management
- Riskanalys
- En grovanalys
- Sårbarheten kan minskas
- Omvärldsberoendet som riskfaktor
- Viktiga nätverk för samverkan

Fysisk säkerhet i företagsmiljö
- Nomenklatur
- Yttre och inre angrepp
- Teknik och engagemang
- Övervakning med kameror
- Personell bevakning
- Engagera Dig i avtalen!
- Larmanläggningar
- Brandskydd och räddningstjänst
- Lag om skydd mot olyckor

Våldsanvändning i säkerhetsarbetet
- Utmärkta rättsliga möjligheter
- Nödvärnsrätt mm
- Rätten att gripa brottslingar - envarsrätten
- Våld mot inkräktare på företaget
- Passagekontroll och visitation

De värdefulla icke-materiella tillgångarna
- Immaterialrättens regler ingår i verktygslådan
- Upphovsrätt - ekonomiska och ideella värden
- Källkodsdeponering – ett praktiskt exempel
- Skydd för kretsmönster
- Patent för uppfinningar
- Arbetsgivarens rätt till de anställdas uppfinningar
- Skydda företagets namn
- Mönsterskydd - ett konkurrensmedel
- Varumärken kan skyddas
- Counterfeiting mm
- Intrångsundersökning

Marknadens spelregler
- Marknadsfunktionerna måste fungera
- Marknadsföringslagen
- Konkurrensrätten
- Produktansvar och produktsäkerhet
- Produktansvarslagen
- Produktsäkerhetslagen

Företagshemligheter - en guldgruva
- Företagsspioneri på internationell nivå
- Affärsunderrättelser och konkurrentanalyser
- Anställdas lojalitetsplikt och konkurrensförbud

Lagen om skydd för företagshemligheter
- Inget automatiskt skydd
- Företagsspioneri
- Olovlig befattning med företagshemlighet
- Skadestånd för spioner och andra
- Rättspraxis - viktiga rättsfall

Sekretessregler i privat och offentlig verksamhet
- Vem äger informationen?
- Offentlighetsprincipen gäller inte i privata företag
- Meddelarfriheten - inte alltid så hedervärd
- Vilka områden skyddas
- Tystnadsplikt och meddelarfrihet
- Tystnadspliktsförbindelser

Personkontroll
- Pålitliga medarbetare och ”kriminalregisterutdrag”
- Polisiära register
- Äkta och falska identiteter
- Drogtest och missbrukspolicy

Övergripande säkerhetsskydd
- Säkerhetsskyddslagen gäller även för näringslivet
- Statens säkerhetsorgan
- Skyddslagen och viktiga anläggningar
- Skyddslagen – ett praktiskt exempel

Personskydd
- Grundläggande fri- och rättigheter
- Brottsbalkens personskydd mm
- Skydd mot terrorism
- En tillbakablick på terroristdåd i Sverige
- Skyddet av offentliga personer
- Säkerhet vid utlandsresor mm
- Polisens skyldighet att ingripa
- Ekonomisk ersättning till brottsoffer
- Varför är det bara polishundar som får bita gratis?

Ekonomisk brottslighet
- Ekonomiska brott - ett samhällsproblem
- Ekobrottsmyndigheten
- Finanspolisen
- Näringsförbud
- Straffrättsligt skydd mot ekonomisk brottslighet
- Bedrägerier och annan oredlighet
- Förskingring och annan trolöshet
- Ägande- och säkerhetsrätt
- Missbruk av förtroendeställning
- Brott mot borgenärer mm
- Förfalskningsbrott
- Mutor och bestickning
- Konsten att tolka otydliga signaler

IT – datorer, telefoner och nät
- Informationssäkerhetens grunder
- Säkerhet i kommunikationsnät
- Upprätta en säkerhetspolicy!
- Buggning - hemlig rumsavlyssning
- Hemlig teleavlyssning och teleövervakning
- Sekretesskydd för telehemligheter
- Brytande av telehemlighet
- Datakriminalitet
- Lag om elektroniska anslagstavlor
- Är internet laglöst?
- Elektroniska affärer
- Domännamn
- Personuppgiftslagen
- Skapa en mejl- och internetpolicy
- Skapa en policy för sociala medier
 
  © 2017 Jure AB