Vikten av Vinst
� En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning
   
 
Författare:Ohlson Göran
Titel:Vikten av Vinst � En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning
Utgivningsår:2012
Omfång:311 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788196
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Vinstsyftet uppmärksammas i samhällsdebatten bl.a. i samband med privatisering av vård, skola och omsorg samt ohämmad exploatering av arbetskraft och naturtillgångar. Vinstsyftet granskas här i kontexten av svensk näringslagstiftning men också i perspektivet av marknadsekonomins historiska utveckling och dagens samhällsdebatt om näringslivets samhällsansvar.

Trots att syftet är den övergripande handlingsnormen vid drift av företag utvisar studien att syftesbestämningen är outvecklad vilket skapar en onyanserad debatt. Författaren menar att utveckling av syftesbestämningen är nyckeln till rationella organisationsformer för företagsverksamhet med skiftande inriktningar och intressentkonstellationer.

Studien utmynnar i slutsatsen att förståelsen av syftet med en företagsverksamhet är grunden för att bedöma och kontrollera riskerna med att engagera sig i verksamheten. Alternativa syften i näringsverksamhet bör inte diskrimineras av lagstiftningen. Men det bör införas uttryckliga krav på transparant syfte som återspeglar företagets egentliga inriktning och syftet skall konsekvent följas i beslutsprocessen.


Författarpresentation
Göran Ohlson var chefsjurist i Öresundsbroprojektet och har nu motsvarande befattning i ett av Europas största infrastrukturprojekt avseende en fast förbindelse mellan Rødby och Puttgarden. Han har varit verksam som chefsjurist för Alfa Laval koncernen i USA och har i olika omgångar varit advokat med inriktning på stora internationella projekt. Detta är hans doktorsavhandling i juridik.


 
  © 2017 Jure AB