Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag
   
 
Titel:Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag
Utgivningsår:2012
Omfång:62 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238011
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:37
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras den aktiebolags- och aktiemarknadsrättsliga regleringen rörande i första hand börsbolags riktade emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Utredaren konstaterar att den svenska regleringen i allt väsentligt överensstämmer med regleringen i andra EU-länder men att det på några punkter finns skäl till smärre ändringar och förtydliganden. Utredaren föreslår också att Kollegiet för svensk bolagsstyrning utarbetar en rekommendation rörande god sed på aktiemarknaden vid sådana emissioner. Förslagen kan förväntas minska den osäkerhet om innebörden av gällande rätt som i dag råder på de behandlade områdena och förbättra förutsättningarna för en effektiv och internationellt konkurrenskraftig riskkapitalförsörjning i svenskt näringsliv.

Vidare behandlas i promemorian vissa av Bolagsverket i en skrivelse till Justitiedepartementet föreslagna förenklingar i aktiebolagslagens regler om ökning respektive minskning av aktiekapitalet. Utredaren ställer sig med några smärre ändringar bakom förslagen. De innebär bland annat att det i alla aktiebolag ska kunna beslutas att teckning av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i en emission, med eller utan företrädesrätt, ska kunna ske genom betalning. Förslagen kan förväntas sänka bolagens kostnader och förenkla Bolagsverkets ärendehantering.
 
  © 2017 Jure AB