SOU 2012:63 Små företag - stora möjligheter med it
   
 
Titel:SOU 2012:63 Små företag - stora möjligheter med it
Anmärkning:Betänkande av utredningen om ökad it-användning i småföretag
Utgivningsår:2012
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237960
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ökad it-användning i småföretag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:63
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , IT-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Slutbetänkande av Utredningen om ökad it-användning i småföretag. Utredningen startade sitt arbete under andra halvåret 2011 enligt regeringens direktiv Åtgärder för att öka småföretagens it-användning (dir. 2011:54).

Förslagen i denna utredning har i första hand ett kunskaps- och lärandeperspektiv. Det gäller både förslag som berör olika statliga aktörer och förslag som riktas direkt till enskilda företag.

Utredningen konstaterar i dett tidigare delbetänkande att det i dag saknas en struktur för att följa området it-användning i småföretag och följa upp åtgärder som syftar till att öka användningen. Utifrån ett lärandeperspektiv är det problematiskt. Lärdomar och erfarenheter riskerar att gå förlorade.

Tre områden behöver enligt utredningen utvecklas ytterligare eller stärkas:

Metodstöd och kunskapsöverföring,
strategisk dialog och samverkan, samt
statistik över it-användning bland småföretag.

På denna övergripande nivå är poängen med förslagen att synliggöra och dra lärdomar av it:s roll och dynamiska kraft i näringslivsutvecklingen. Staten har en viktig uppgift i detta sammanhang. Den kartläggning som genomfördes av åtgärder för ökad it-användning bland företag lokalt och regionalt gav en god bild över vilken typ av åtgärder som vanligast förekommer. Eftersom åtgärderna i de flesta fall utgår från någon form av behovsinventering utgör de en bra och verklighetsnära bas för vilka förutsättningar som bedöms vara viktiga för småföretagens ökade it användning. Följande fyra förutsättningar identifierades:

Infrastruktur,
verktyg,
användarnas kunskap och insikt, samt
nätverk - sammanhang.

De av förslagen som riktas till de enskilda företagen berör i första hand användarnas kunskap och insikt. Alltså, vilka förutsättningar bedöms vara viktiga för att it-användningen ska kunna utvecklas i positiv riktning. Poängen med de förslag som riktas till de enskilda företagen är att lyfta fram it som en integrerad del i affärsutvecklingen. För företagen handlar det om att ha en tydlig bild av hur lönsamheten kan stärkas och hur it kan bidra till affärsnyttan.
 
  © 2017 Jure AB