Företag i kris
� Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på
   
 
Författare:Oppenheimer Bertil , Blomberg Gunnar , Mandorff Göran
Titel:Företag i kris � Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:737 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235359
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 820 SEK exkl. moms

 

Nu utkommer en väsentligt utökad och uppdaterad femte upplaga av handboken Företag i kris. Jämfört med den föregående, fjärde upplagan (2007) och supplementet (2009), har i denna utgåva rättsfallsöversikten i kapitel 3 tillförts 77 nya avgöranden, varav några har bidragit till ändrade ställningstaganden i boken. Bl.a. har det viktiga begreppet ”uppkommande förpliktelser” fått en prejudicerande rättslig tolkning av högsta domstolen. Viktiga effekter för en kontrollbalansräkning vid val av redovisning enligt K2 eller K3 i externredovisningen belyses. Uppdaterade exempeltexter avseende handlingar till extra bolagsstämma, brev till styrelsen samt revisionsberättelser som avviker från standardutformningen har införts sist i kapitel 1 och 4. Ny lagstiftning under 2013 kommenteras. Många nya principiellt viktiga avgöranden i disciplinärenden mot revisorer har tillkommit. Ett nytt kapitel behandlar redovisningskonsultens uppdrag med krisföretag. Avsnittet om skattefrågor har uppdaterats med nya rättsfall och skatteförfarandelagen.

Boken är ett praktiskt arbetsredskap och en hjälp för alla som har ansvar för eller på annat sätt berörs av företag i ekonomisk kris. Boken är skriven av praktiker för praktiker och är avsedd att vara ett användbart uppslagsverk i den dagliga verksamheten. Den vänder sig till såväl jurister, revisorer och redovisningskonsulter som aktieägare, styrelser och företagsledningar. Boken är också lämplig för studenter och forskare i ämnet om personligt betalningsansvar i aktiebolag och revisorsansvar i krisföretag. Den är en omfattande och analyserande exempelsamling lämplig som referenslitteratur.

Företag i kris innehåller bl.a. följande avsnitt:

- Aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning, likvidation och personligt betalningsansvar. I avsnittet återfinns ett lättfattligt flödesschema Ormen som beskriver de åtgärder som skall vidtas för att undvika personligt betalningsansvar enligt 25:13-20.
- Annat ansvar i aktiebolag såsom betalningsansvar vid avsaknad av årsredovisningshandlingar, vid olovlig vinstutdelning m.m. Ett avsnitt har tillagts om möjligheten att via en VD- och styrelseansvarsförsäkring försäkra sig mot eventuella anspråk till följd av ansvar enligt ABL.
- En unik och omfattande sammanställning av kommenterande rättsfall som har anknytning till personligt betalningsansvar och krav på kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen. I detta avsnitt finns även ett utförligt sökordsregister.
- Revisorers arbete och ansvar i krisföretag. Revisorers agerande analyseras och kommenteras utifrån 106 disciplinärenden i Revisorsnämnden. Avgöranden avseende kontrollbalansräkning, fortsatt drift, aktieägartillskott och sent avgiven årsredovisning.
- Redovisningskonsultens uppdrag med krisföretag. I boken citeras de Reko-anvisningar som gäller redovisningskonsultens ansvar att upplysa företagaren om sitt ansvar att följa de olika lagar och föreskrifter om företaget hamnar i kris.
- Skattemässiga effekter av tillskott, ackord, underskottsavdrag m.m. Vidare lämnas en översikt över det personliga företrädaransvaret för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen.
- De olika handlingsalternativ som står till buds för företag i ekonomisk kris samt en fullständig genomgång av konkursförfarandets olika delar samt förmånsrättsordningen.

Bokens författare Bertil Oppenheimer är auktoriserad revisor hos BDO där Gunnar Blomberg också varit verksam. BDO:s skattekonsulter har ansvarat för skatteavsnittet i boken. Göran Mandorff är advokat hos advokatfirman Fylgia. Samtliga har mångårig erfarenhet av rådgivning till företag i kris.
 
  © 2017 Jure AB