EU:s statsstödsrätt
� EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar
   
 
Författare:Indén Tobias
Titel:EU:s statsstödsrätt � EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar
Utgivningsår:2013
Omfång:294 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788653
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas ett rättsområde som de senaste åren rönt allt mer uppmärksamhet i ett svensk sammanhang, inte minst med anledning av olika offentliga avknoppningar och fastighetsförsäljningar, nämligen det regelverk som styr det offentligas möjligheter att stödja enskilda företag. Framställningens fokus ligger på den EU-rättsliga reglering som primärt följer av artikel 107-108 EUF-fördraget. I boken behandlas också förhållandet mellan den EU-rättsliga regleringen och de svenska nationella bestämmelser som inte bara kan påverka möjligheten för stat och kommun att vidta olika typer av stödåtgärder utan också de regleringar som direkt syftar till att medföra att Sverige lever upp till de krav som följer av EU-rätten på området. Syftet med framställningen är därför inte bara att presentera EU:s statsstödsrätt, utan det är att sätta in den EU-rättsliga regleringen i ett svensk sammanhang.

I boken redogörs bland annat för rättsområdets systematik, vilka typer av åtgärder som omfattas av EU:s statsstödsrätt och flera av de möjligheter till undantag från det generella förbudet som också följer av EU-rätten. Dessutom redogörs för både kommissionens kontrollmöjligheter, nationella domstolars kompetens och de rättsföljder som kan aktualiseras om en medlemsstat bryter mot reglerna. Därtill behandlas de svenska bestämmelser som påverkar stat och kommuns möjligheter att vidta olika typer av stödåtgärder likväl som de statsstödsrättsliga aspekterna av s.k. offentlig-privata samarbeten, vilka numera är tämligen vanliga konstruktioner då inte minst kommuner organiserar delar av sin verksamhet.

Boken är avsedd att kunna användas dels som lärobok, dels som ledning för praktisk verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB