Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 1
Utgivningsår:2013
Omfång:232 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT131401
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2013-14:1
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 234 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning

-Håkan Andersson, Den mångfacetterade diskursen kring anhörigersättning – en metodologisk studie av pragmatisk rättsutveckling
-Katarina Fast, Tusen skäl att förekomma istället för att förekommas – en kommentar till dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen och Högsta domstolen 2013
-Peder Grandinson, Ulf Grubbström, Aktiemarknadsnämndens närståenderegler
-Jonas Rosengren, Lagval, jurisdiktion och skiljedom vid sjötransportavtal
-Jacob W.F. Sundberg, EKMR & transformationsteorin

Expertgranskad artikel
-Jakob Heidbrink, Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet: ett förvaltningsrättsligt avtal

Rättsfall
-Gustaf Almkvist, En oklarhetsregel vid tolkning av strafflag? Vem kan åläggas näringsförbud i juridiska personer?
-Andreas Anderberg, Påföljd för mord
-Sandra Friberg, Oaktsamma och hänsynslösa kränkningar
-Anders Holm, Kalibrerade krav på bundenhet vid successivt undertecknade köpehandlingar
-Magnus Melin, Fastighetsmäklarens ansvar för låneklausuler
-Göran Millqvist, Exekutiv auktion över stöldgods – är staten skadeståndsansvarig?

Skiljedomsrätt
-I. Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, Wolters Kluwer, Nederländerna, 2012,
-II. Henri-Jacques Nougein och Romain Dupeyré, Règles et pratiques du droit français de l’arbitrage, Gazette du Palais och Lextenso éditions, 2012, Paris, 453 s.
Sigvard Jarvin

Recension
-Stefan Olsson, Redovisningsrätt – En introduktion, Norstedts Juridik, 2012, 146 s.
Emil Elgebrant
-Moa Bladini, I objektivitetens sken – en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål (ak. avh.), Makadam förlag, 2013, 420 s.
Johanna Niemi
-Jaan Paju, Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt, Norstedts Juridik, 2012, 92 s.
Vicki Paskalia
-Anders Dereborg och Ann-Christine Lindeblad, Brottsskadelagen – En kommentar, Norstedts Juridik, 2012, 202 s.
Erland Strömbäck
-Marie Jacobsson, Folkrätten, havet och den enskilda människan, Liber, 2009, 124 s.
Steinar Taubøll
-Ulla Neergaard, Ruth Nielsen och Lynn Roseberry (red.), European Legal Method – Paradoxes and Revitalisation, DJØF, Copenhagen, 2011, 378 s.
Mauro Zamboni

Debatt
-Mark Klamberg, Changing regulation strategies and the teaching-learning environment of the law programme at Stockholm University
-Linda Lundin, Fördelningen av kostnader i kommersiella tvister
-Kerstin Nyquist, Hur många felaktiga domar tål rättsväsendet?
-Anne Ramberg, Replik till Åbjörnsson och Wennes artikel angående jäv för konkursförvaltare
-Micael Zingmark, Reflexion kring Mellqvists kommentar till NJA 2012 s. 876
 
  © 2017 Jure AB