Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2013-14 Nr 2
Utgivningsår:2013
Omfång:251 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT131402
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2013-14:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Straffrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

-Erika P. Björkdahl, Passivitet och konkludent handlande – särskilt i samband med hyresavtal
-Bengt Domeij, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda
-Peter Westberg, Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

Expertgranskad artikel:
-Lena Enqvist, Ruth Mannelqvist, Myndighetsnormering eller när rätt blir orätt
-Andreas P. Reindl, Malin Runnakko, Mattias Schain, Ulf Öberg, Om dominerande företags prissättningsstrategier efter Bring CityMail, Post Danmark och TeliaSonera

Rättsfall:
-Ulrika Andersson, Sexuella handlingar utan sexuella syften – HD prövar så kallade otrohetskontroller
-Ulf Bernitz, Marknadsföring och försäljning till underåriga över internet
-Richard Hager, Krav på god tro och reklamation vid rättsligt fel enligt JB samt om förhållandet till den sakrättsliga regleringen
-Jon Lindgren, Domsrätt vid talan om återvinning i konkurs mot svarande i tredje land
-William McKechnie, Utländsk domstolsprövning av tvist mellan svenska parter utgör inte hinder för prövning i svensk domstol
-Christina Ramberg, HD:s moderna fullmaktslära
-Erik Svensson, Om samtycke som rättfärdigande omständighet vid ofredande

Skiljedomsrätt:
-Lars Heuman, I vilken omfattning kan en part enligt LSF 5 § förlora rätten att åberopa ett skiljeavtal om han handlar i strid mot detta avtal?

Recension:
-Karin Grauers, Anders Perméus och Daniel Lindberg under medverkan av Jori Munukka, Anna Myrhed och Therése Schiber, IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal, Jure Förlag, 2013, 467 s.
-Dan Hanqvist, F. Dornseifer, Th. A. Jesch, U. Klebeck & C. Tollmann (red.), AIFMRichtlinie. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds mit Bezügen zum KAGB-E. Kommentar, C. H. Beck, München 2013, 1470 s.

Debatt:
-Teodor Leffler, Som man frågar får man svar
-Torgny Håstad, Bis in idem
-Christian Diesen, Ny våldtäktslag klarar inte konventionskrav
-Therése Fridström Montoya, Syftet som försvann – förmynderskapsrätten för vuxna på irrvägar
-Alexandra Kessler, Vänskapsrelationer – ett kryphål i brottsbalken?
 
  © 2017 Jure AB