SOU 2014:7 Skärpta straff för vapenbrott
   
 
Titel:SOU 2014:7 Skärpta straff för vapenbrott
Utgivningsår:2014
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240731
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skärpta straff för organiserad brottslighet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:7
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar förslag på vilka åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och införa en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott.

Utredningen föreslår bland annat:

-Straffskalan för grovt vapenbrott ska ändras så att det för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år samtidigt som det ska införas ett synnerligen grovt brott där det stadgas fängelse i lägst tre år och högst sex år
-Vissa justeringar ska göras av kriterierna för bedömningen av om ett vapenbrott är grovt. Utöver vad som gäller i dag ska det bl.a. särskilt beaktas om gärningen varit av särskilt farlig art
-Vid bedömande av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.
-Straffskalan för vapenbrott av normalgraden ska ändras på så sätt att straffmaximum höjs till fängelse i två år.
 
  © 2017 Jure AB