Lag om offentlig upphandling
� en kommentar
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Lag om offentlig upphandling � en kommentar
Anmärkning:Kommentar till lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn. Se även kommentaren till Försörjningslagen vilken utkom i oktober 2010.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:656 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235663
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010. Det gällde möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltighetsförklaring av avtal, upphandlingsskadeavgift och upphandling från närstående bolag m.m. Till dessa bestämmelser kommenteras ändringar som har genomförts efter 15 juni 2010. Det gäller dels de lagändringar som kommit till p.g.a. EU-domstolens rättpraxis med anledning av de nya möjligheterna att göra in house-upphandlingar och dels de omredigeringar av lagtexten och lagkommentaren i 16 kap. LOU som gäller överprövningsinstitutet samt nyare rättspraxis och nya värden för direktupphandling.

I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av den klassiska sektorn dvs. offentliga myndigheter inom staten, landstingen och kommunerna samt olika bolag som ägs av dessa myndigheter, såsom statliga, landstingsägda och kommunala bolag m.fl. Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), PPP (Public Private Partnership), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m.

Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unionsrätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentaren den uppläggning av upphandlingsprocessen som har gjorts i LOU. I kommentaren behandlas reglerna i LOU utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlingsfrågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
 
  © 2017 Jure AB