Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
   
 
Titel:Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
Utgivningsår:2014
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241356
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:22
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås bl.a. ändringar i lagen om försäkringsförmedling (försäkringsförmedlingslagen). Vissa av förslagen genomför ändringar i Europarlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling, såvitt gäller försäkringsförmedlare.

I promemorian föreslås en utvidgad lämplighetsprövning av försäkringsförmedlare som ansöker om tillstånd hos eller som redan har tillstånd av Finansinspektionen.
För en svensk fysisk person ska det, utöver att uppfylla de
krav som nu gäller, krävas att försäkringsförmedlaren även i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. För svenska juridiska personer ska det, utöver de krav som nu gäller, krävas att den som ingår i ledningen eller är ersättare för denne även i övrigt är lämplig att ingå i ledningen. Dessa krav föreslås även gälla för utländska försäkringsförmedlare som ägnar sig åt försäkringsförmedling i Sverige, såvitt gäller förmedlare vars hemland inte ingår i EES.
 
  © 2017 Jure AB