Stoppningsrätt under godstransport
   
 
Författare:Johansson Svante O.
Titel:Stoppningsrätt under godstransport
Utgivningsår:2001
Omfång:519 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008258
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1920 SEK exkl. moms

 

I boken behandlas stoppningsrätt under godstransport. När ett köpeavtal ingås exponerar sig en part för risken att det vederlag som skall erhållas i utbyte mot den egna prestationen uteblir, t.ex. på grund av motpartens insolvens. En part kan under sådana förhållanden hindra att den egna prestationen lämnas ut till motparten om det föreligger starka skäl att anta att en väsentlig del av motprestationen inte kommer att fullgöras. En huvudfråga är när säljarens rätt att hindra varan från att lämnas ut till köparen upphör. Denna fråga undersöks utifrån förhållandet mellan säljarens stoppningsrätt och köparens borgenärsskydd.

Analysen som görs i boken påvisar att regleringen av stoppningsrätten är långt ifrån enkel. Vidare har utveckligen sprungit ifrån stoppningsrätten. Andra former föreligger för säkring av de risker som utebliven betalning innebär. Mot denna bakgrund ifrågasätts om stoppningsrätten under godstransport behövs.

Svante O. Johansson är som forskare knuten till juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare har han arbetat som domare och med lagstiftningsfrågor inom justitiedepartementet. Han är även Sveriges dispaschör.
 
  © 2017 Jure AB