How to Regulate Information and Communications Technology?
� A Jurisprudential Inquiry into Legislative and Regulatory Techniques
   
 
Författare:John Ubena
Titel:How to Regulate Information and Communications Technology? � A Jurisprudential Inquiry into Legislative and Regulatory Techniques
Anmärkning:Engelsk text.
Utgivningsår:2015
Omfång:512 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236042
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:IT-rätt , Allmän rättslära

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

Den moderna informations- och komunikationsteknologin (IKT) med bl.a. digitalisering, datorisering och en ökad spridning av nätverk har medfört utveckling av nya typer av varor och tjänster samt möjliggjort att helt nya företeelser etablerats.

Som ett alternativ till traditionell lagstiftning har utvecklats en ny regleringskultur (New Regulatory Culture, NRC). Vid sidan av traditionell lagstiftning inbegrips bland annat tekniska skyddsmekanismer, diverse frivilliga regleringsmodeller (grundade på kontraktsfrihet), proaktiva modeller, lösningar baserade på ekonomiska incitament, samt ett skifte från konkreta handlingsdirigerande normer (kvantitativt formulerade normer) till aktsamhetsnormer (kvalitativt formulerade normer).

I denna nya bok belyser författaren den traditionella lagstiftningsteknikens tillkortakommanden på IKT-området och analyserar de möjligheter och risker som är förenade med en NRC. Kriterierna för att utvärdera en NRC inbegriper funktionell effektivitet och möjligheterna att upprätthålla rättsstatens principer respektive grundläggande fri- och rättigheter.

Tre centrala problemområden inom IKT-rätten analyseras: digital upphovsrätt, web-telefoni samt frågan om nätneutralitet. Utifrån identifierade regleringsproblem på de utvalda områdena diskuteras en alternativ regleringsmodell. Denna kombinerar en rad olika ansatser, såväl traditionell lagstiftningsteknik som NRC och kan anpassas efter behov. Undersökningen visar hur olika approacher kan tillämpas, för att hantera olika typer av problem och för att nå olika syften. Slutsatsen är att den föreslagna regleringsmodellen har fördelar då det handlar om att styra utvecklingen av IKT så att negativa bieffekter minimeras och utan att grundläggande rättsprinciper äventyras.ICT transformations have enabled emergence of new goods, services and
applications that have changed the way behaviours are conducted. Moreover,
ICT goods have been transformed into services, blurring the legal categories
and frequently creating conflicts of interests and imbalances. In other cases fundamental rights have been threatened.

The traditional legislative techniques (TLTs) regime based on command
and control regulation has responded by banning certain applications or
criminalising certain behaviours. But that risks stifling innovation, and expanding
the imbalances, as well as facing practical ineffectiveness.

As a starting point to addressing the problem, emerged a New Regulatory
Culture (NRC), reflecting various regulatory approaches, legalistic, technical
measures of protection, complementary strategies based on freedom of
contract, proactive ones based on economic incentives, disclosures, and a
shift from behaviour norms to duty of care norms.

This study explores the shortcomings of the TLTs and draws the potentialities
and risks of the application of NRC in ICT regulation. Three problem
areas, digital copyright, Voice over Internet Protocol and net neutrality
principle in which various approaches have been employed are analysed. It
is concluded that the understanding of the NRC is essential in enabling the
regulation to balance ICT innovations, and other interests such as the Rule
of law and fundamental rights.

The book’s intended readership includes lawyers, legislators, regulators,
ICT vendors, and anyone interested in technology regulation, practice of
legislation, and contemporary regulatory approaches.
 
  © 2017 Jure AB