Kommunala aktiebolag
� en handbok
   
 
Författare:Kastberg Patrik
Titel:Kommunala aktiebolag � en handbok
Utgivningsår:2015
Omfång:290 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236110
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Nu utkommer en mer omfattande monografi om kommunala aktiebolag.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala aktiebolagen såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling, transparenslagen, osv.

Exempel på frågeställningar som behandlas är bl.a:
- Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?
- Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?
- Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?
- Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?
- Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?
- Statsstöd?
- När kan koncernbidrag lämnas?
- Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder – ansvarsgenombrott?
- På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar. Patrik Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland.
 
  © 2017 Jure AB