Likhet inför lagen
� Rättsfilosofiska perspektiv
   
 
Författare:Lernestedt Claes
Titel:Likhet inför lagen � Rättsfilosofiska perspektiv
Utgivningsår:2015
Omfång:151 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207351
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 269 SEK exkl. moms

 

”Likhet inför lagen” är ett slagord som ofta används i diskussioner av hur det goda samhället bör se ut. Intuitivt ger det positiva associationer: till något bra och alltigenom eftersträvansvärt. Samtidigt är det både rättsligt och filosofiskt svårt att ge begreppet ett innehåll, eller i vart fall ett innehåll. Ett syfte med denna lärobok är att diskutera olika möjliga innebörder av begreppet. Det går att konstruera en snäv och avgränsad kärnbetydelse som har att göra med rättstillämpningen. Diskussioner om likhet inför lagen glider dock också gärna över i större frågor än så: en samhällelig, ständigt pågående debatt om vad som skall anses vara godtagbar likhet – och godtagbar ”rättvisa” – i ett samhälle.

Denna lärobok ger en överskådlig introduktion till frågorna, och tillhandahåller ett diskussionsunderlag med bas i såväl snävare juridik som rättsfilosofi och politisk filosofi. Det redogörs för ett antal historiska faser, där argument med sin bas i ”likhet” och ”likhet inför lagen” har använts i olika gruppers strävanden efter en bättre situation i samhället. Det genomförs också en fiktiv omstart av samhället, med diskussion av vägval viktiga för frågor om likhet, rättvisa och motsatsen.
 
  © 2017 Jure AB