KURS: Upphandling av IT - Tvådagarskurs 4-5 november 2015
� Avtalsprocessen, de olika standardavtalen, frågor om personupgiftslagens relevans vid upphandling av IT och regelverket kring offentlig upphandling
   
 
Titel:KURS: Upphandling av IT - Tvådagarskurs 4-5 november 2015 � Avtalsprocessen, de olika standardavtalen, frågor om personupgiftslagens relevans vid upphandling av IT och regelverket kring offentlig upphandling
Anmärkning:kursledare: Jan-Erik Falk, Anders Perméus och Karl-Fredrik Björklund
Utgivningsår:2015
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSIT151
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 9500 SEK exkl. moms

 

Kursen vänder sig främst till inköpare vid myndigheter, verksjurister och andra jurister på myndigheter, bolagsjurister, advokater, IT-ansvariga och andra personer som jobbar med upphandling av IT. Det krävs absolut inte att man är jurist för att tillgodogöra sig kursen. Kursens innehåll spänner över framförallt två rättsområden, dels själva upphandlingsreglerna i främst lagen om offentlig upphandling och dels de IT-rättsliga aspekterna inklusive frågorna om personuppgiftslagens relevans vid upphandling av IT. Under kursens gång kommer dessa områden att kopplas ihop. Stort fokus kommer att ligga på en genomgång av de många standardavtalen på IT-området.


KURSLEDARE

Jan-Erik Falk är jurist och huvudlärare i offentlig upphandling inom SilfCompetence. Jan-Erik är ordförande i Rådet för Offentlig Upphandling och svensk I&L-delegat i EPPG, European Public Procurement Group. Jan-Erik Falk är en av Sveriges ledande experter på området offentlig upphandling och är författare till ett flertal ledande verk inom området offentlig upphandling.

Anders Perméus, chefsjurist för AB Avtal24, tillika grundare av det bolaget, som är Sveriges moderna juristbyrå där du på nätet eller via telefon kan få juridisk avtalshjälp. Anders har tidigare över 16-års erfarenhet av att arbeta på advokatbyrå, huvudsakligen med IT- rätt. Vid sidan av sin tjänst vid Avtal24 bedriver Anders egen konsultverksamhet genom Edutrade Law AB. Anders har under de senaste 10 åren rankats bland de 10-20 främsta juridiska experterna inom IT & Telecom (Legal 500). Under åtta år var Anders SAP:s advokat och har tagit fram deras standardavtal för Norden. Anders är också författare till boken IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal, som är den enda, och mycket omfattande, kommentaren som finns till IT-branschens standardavtal. Anders är sålunda Sveriges främsta expert på IT-branschens standardavtal.

Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare på Advokatfirman Carler med över 18-års erfarenhet av rättsliga spörsmål kring upphandling av IT i olika former. Karl-Fredrik arbetar frekvent med olika former av IT-rättsliga spörsmål, inte minst med integritetsfrågor, alltså frågor kring personuppgiftslagens tillämpning inklusive rättsliga spörsmål kring IT-säkerhet. Karl-Fredrik är en av Sveriges ledande experter avseende personuppgiftslagens tillämpning och är en mycket frekvent föredragshållare på området.


INNEHÅLL

Kursens innehåll spänner över framförallt två rättsområden, dels själva upphandlingen och dels de IT-rättsliga aspekterna. Under kursens gång kommer dessa områden att kopplas ihop. Kursens frågeställningar har under de senaste decennierna kommit att bli allt väsentligare för såväl myndigheter som företag. IT utgör idag en stor del av verksamheternas budget och i princip allt arbete utförs med hjälp av IT-hjälpmedel. Allt från den interna kommunikationen till avtalsslutandet sker med hjälp av IT. Med anledning därav har det blivit allt viktigare att trygga en bra teknisk lösning och IT-plattform. Inom området finns också de viktiga standardavtalen för IT-branschen. Dessa kommer att presenteras av kursledarna. Standardavtal är utvecklade för att skapa trygghet inom affärslivet, parterna skall veta vad som förväntas av dem.


KURSEN GER DELTAGARNA

• En ordentlig genomgång av avtalsprocessen vid IT-upphandling med praktiska exempel
• Senaste nytt inom området
• Exempel på fallgropar och svårigheter vid avtalsutformning inom IT-området
• Praktiska övningar som relateras till deltagarnas egen verksamhet
• Möjlighet att ställa specifika frågor till kursledarna och till andra deltagare om sina egna problem inom detta område
• En genomgång av det avtalsrättsliga regelverket vid IT-upphandlingar
• En genomgång av det integritetsrättsliga regelverket, personuppgiftslagens regler, av relevans vid IT-upphandlingar inklusive frågor om skyddet för den personliga integriteten via nyttjande av molntjänster
• En genomgång av vad som gäller vid offentlig upphandling
• En kurspärm med mycket referensmaterial för att kunna lösa egna problem i verksamheten


PROGRAM

Dag 1 Leds i huvudsak av Anders Perméus.

09.30-10.00 Registrering, kaffe och enklare frukostbuffé

10.00 Kursdagen inleds

Bakgrund och inledning (IT-branschens standardavtal; en översikt, inventering och översikt över relevant lagstiftning, övergripande frågor att hantera vid avtalsutformningen)

Datorprogrammen i upphovsrätten (skyddet för koden, filformat, programspråk, förberedande designmaterial, det grafiska användargränssnittet, producenträttigheter för datorprogram, skyddskraven för program, inlåsning, ändringsrätt och tillgång till källkod, konsumtion av datorprogram, rättsöverföring av anställdas och uppdragstagares program, molntjänster och rättighetsklarering)

Molntjänster - SaaS, PaaS, IaaS; säkerhet och sekretess, kontroll över data - underleverantörer, internationell exponering, funktionella krav, tillgänglighet, licensfrågor, immateriella rättigheter, ansvarsbegränsning, medverkansansvar vid avveckling.

Agila projektavtal – jämförelser med klassiskt projektavtal (Vattenfallsmetoden), checklista vid avtalsutformningen; uppdragsbeskrivning/uppdragsplan, tidsboxar, iterationer, ansvarsfördelning, samverkan, everanskontroll/acceptanstester, immateriella rättigheter, vinstdelningsavtal, medverkansansvar vid avveckling

12.00-13.00 Lunch

13.00 Eftermiddagspasset inleds

Outsourcingavtal – checklista vid avtalsutformningen; tjänstebeskrivning (SLA), kundens medverkansskyldighet, prismodeller, samverkan/governance, kontroll/revision, dokumentation, immateriella rättigheter, säkerhet/sekretess,
ansvar/risker, sanktioner, avtalstid/förtida upphörande, medverkansansvar vid avveckling

Licens-/underhålls-/driftavtal – checklista vid avtalsutformningen; definition/specifikation av licensobjektet, licenstagarens tvingande rättigheter enligt upphovsrättslagen, dekompilering/dissassemblering, äganderätt/immateriella rättigheter, garantier, reklamationshantering, intrång, tredjepartsrättigheter, ansvarsbegränsning, kontroll/compliance, avtalstid/förtida upphörande, avveckling

15.00-15.20 Kaffe

IT-tvister – hur undviks/hanteras dem? Vanliga tvisteorsaker, dokumentationsrutiner, bevisföring, förhandling, medling, process i domstol och skiljeförfarande

Övningsuppgifter, diskussion och avslutning

17.00 Kursdag 1 avslutas


Dag 2 Förmiddagen leds i huvudsak av Karl-Fredrik Björklund och eftermiddagen av Jan-Erik Falk.

08.30-9.00 Registrering, kaffe och enklare frukostbuffé

9.00 Kursdagen inleds

Detta är personuppgiftslagen (”PuL”) – en koncentrerad och detaljerad genomgång av lagen såvitt avser dess betydelse vid upphandling av IT i olika former
• Genomgång av PuL
• Vilka sanktioner finns det i PuL, skadestånd, straff och vite
• Genomgång av relevanta avgöranden från Datainspektionen och domstolarna
• Nyheter

EU:s förslag till dataskyddsförordning, ny person-uppgiftslag, i för IT-upphandlingar relevanta delar
• Vad innebär förslaget?
• Vilka blir de viktigaste förändringarna jämfört med dagens PuL?
• Vad kommer en förordning att innebära i praktiken för svensk del och PuL?
• Förslagets regler om IT-säkerhet generellt kopplat till behandling av personuppgifter
• Förslagets regler om risk- och sårbarhetsanalys
• Förslagets regler om konsekvensanalys

Personuppgiftslagens tillämpning på molntjänster
• Vad är molntjänster, cloud computing, och vilka är riskerna?
• Vad gäller när molntjänstleverantören kommer att hantera ert företags, organisations eller myndighets personuppgifter i t.ex. Indien, Safe Harbor, standardavtalsklausuler?
• Vilka krav skall ställas på molntjänstleverantörens avtalsvillkor, inkluderande personuppgiftsbiträdesavtalet, genomgång av avgöranden från Datainspektionen?
• Vilka krav ställer PuL och Datainspektionen på molntjänstleverantörens IT-säkerhet
• Är det särskilda problem för myndigheter att anlita en molntjänstleverantör med hänsyn till sekretessreglerna

12.00-13.00 Lunch

13.00 Eftermiddagspasset inleds

Offentlig upphandling Jan-Erik Falk: Detta regelverk, och denna upphandlingsprocess, kan vara ett bra verktyg även vid outsourcing av IT där parterna inte är bundna av lagen om offentlig upphandling
• Upphandlingsprocessens steg
• Val av upphandlingsförfarande, öppen, selektiv
respektive förhandlad upphandling, och tröskelvärdesberäkning vid outsourcing av IT
• Upprättande av specifikation av föremålet för en upphandling, specifika frågor kring svårig-heterna att bestämma föremålet för upphandling vid outsourcing av IT, som ofta avser omfattande och på förhand svårbestämda IT-tjänster och
produkter
• Leverantörens upprättande och ingivande av anbud, specifika frågor kring leverantörens svårigheter att avge anbud då produkter och tjänster är svåra att på förhand definiera och förutse
• Kvalificering av leverantörer
• Leverantörsvärdering och anbudsutvärdering
• Administrativa regler, exempelvis annonsering, anbudsöppning, formella krav m.m.
• Avtalsförhandlingarna
• Tvister i domstol rörande LOU

15.00-15.20 Kaffe

Fortsättning offentlig upphandling

17.00 Kursdag 2 avslutas


ANMÄLAN

Tid: 4 november 2015, kl. 9.30–17.00 & 5 november 2015, kl. 8.30–17.00

Plats: Advokatfirman Carler, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kursavgift: 9500 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt
på kursavgiften. I avgiften ingår lunch och kaffe samt kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 28 oktober 2015

Kontakta oss för ytterligare information.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post:olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB