SOU 2015:49 Nya regler för revisorer och revision
   
 
Titel:SOU 2015:49 Nya regler för revisorer och revision
Utgivningsår:2015
Omfång:833 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242995
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om EU:s revisionspaket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:49
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter. Revisionsutskotten, som ska övervaka att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. En allmän utgångspunkt för utredningens arbete har varit att utforma förslagen så att företagens kostnader inte ökar mer än nödvändigt.

När det gäller tillsynen över revisorer och revisionsbyråer föreslår utredningen bland annat att Revisorsnämnden ska få utökade befogenheter samt möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder.

Det övergripande syftet med EU-reglerna är att höja revisionskvaliteten, skapa finansiell stabilitet och att göra marknaden för revisionstjänster mindre sårbar.
 
  © 2017 Jure AB