SOU 2001:74 Kartellbekämpning
   
 
Titel:SOU 2001:74 Kartellbekämpning
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:94. Prop. 2001/02:69 och prop. 2001/02:167.
Utgivningsår:2001
Omfång:289 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821525X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kartellbekämpningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:74
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande lägger kartellbekämpningsutredningen fram ett förslag om ett svenskt program för nedsättning eller eftergift av konkurrensskadeavgiften enligt den modell som tillämpas i bl.a. USA och Kanada. Programmet går ut på att en deltagare i en olaglig kartell som avslöjar kartellen för konkurrensmyndigheten ska slippa påföljd för sin medverkan i kartellen eller få påföljden nedsatt. Här föreslås bl.a. även en bestämmelse om sekretess hos Konkurrensverket i ärenden som rör utredning av överträdelser av 6 och 19 §§ konkurrenslagen eller av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.
 
  © 2017 Jure AB