BRÅ Rapport 2015:20 Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter
� En studie om intagnas sysselsättning
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2015:20 Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter � En studie om intagnas sysselsättning
Utgivningsår:2015
Omfång:104 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335549
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2015:20
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

Enligt lag ska intagna delta i sysselsättning under sin tid på anstalt. Sysselsättningen kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller någon annan strukturerad
verksamhet. Valet av sysselsättning ska i möjligaste mån grundas på de intagnas individuella behov.

Trots att sysselsättningen är en central del av de intagnas verkställighet har det tidigare inte gjorts någon övergripande studie om den. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga sysselsättningen på svenska anstalter.

Av studien framgår att intagna överlag vill ha mer sysselsättning, men att anstalterna av olika skäl många gånger har svårt att tillhandahålla det. Ofta är också de intagnas behov sekundära i valet av sysselsättning. Brå har formulerat ett antal förslag på hur verksamheten kan utvecklas, som förhoppningsvis medför att sysselsättningens
fulla potential bättre tas tillvara.

Målgruppen för rapporten är främst regeringen och Kriminalvården men den kan även läsas av andra som är kriminalpolitiskt intresserade. Brås förhoppning är att rapporten medför en ökad kunskap om den sysselsättning som bedrivs i anstalt och som har betydelse för att underlätta de intagnas vardag och bidra till deras återanpassning till samhället.
 
  © 2017 Jure AB