Norsk sivilprosess
   
 
Författare:Lorange Backer Inge
Titel:Norsk sivilprosess
Utgivningsår:2015
Omfång:533 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215024455
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 923 SEK exkl. moms

 

NORSK SIVILPROSESS er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker.

Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess, og gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Han peker på forskjellige lovgivningspolitiske valg og drøfter ulike formål for og mål med rettergangen.

Norske domstoler står internasjonalt i første rekke i å bidra til effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebærer en omfattende reform av domstolsbehandlingen av sivile saker, som i flere sammenhenger tilsier at man frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Forfatteren legger derfor hovedvekten på loven og på rettspraksis etter at tvisteloven trådte i kraft i 2008. Betydningen av grunnlovreformen i 2014 og internasjonale konvensjoner blir også tatt opp. Forfatteren understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken.
 
  © 2017 Jure AB