Styrelseledamöters lojalitetsplikt
� Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter
   
 
Författare:Östberg Jessica
Titel:Styrelseledamöters lojalitetsplikt � Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter
Utgivningsår:2016
Omfång:521 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236424
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 751 SEK exkl. moms

 

I denna bok beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter, inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten, såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, konkurrensförbudet, upplysningsplikten, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget. Vidare berörs kort de civil- och straffrättsliga sanktioner som kan aktualiseras vid brott mot lojalitetsplikten. I flera fall illustreras problemställningarna med praktiska typfall och exempel.

Det står alldeles klart att styrelseledamöter i svenska aktiebolag, till följd av den förtroendefulla ställningen, har en omfattande lojalitetsplikt. Däremot saknas i svensk rätt till stor del lagreglering och det finns endast ett fåtal författare som har uttalat sig i ämnet. Mot bakgrund av att brott mot lojalitetsplikten kan bli kännbara för såväl bolagen som de enskilda styrelseledamöterna, vilket inte minst de senaste årens företagsskandaler visar, är en klargörande analys av rättsläget angelägen.

Jessica Östberg har under flera års tid undervisat i associationsrätt och bolagsrätt vid bl.a. Stockholms universitet och andra högskolor och är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hon har tidigare arbetat som advokat under många år med särskild inriktning mot bolagsrätt och har dessutom viss erfarenhet av arbete som bolagsjurist. Härutöver har hon erfarenhet av styrelsearbete i såväl fåmansbolag som bolag med spritt ägande. Styrelseledamöters lojalitetsplikt är hennes doktorsavhandling.

Innehåll:
1. Inledning
2. Terminologi och systematik av betydelse för den fortsatta framställningen
3. Aktiebolagets organisation
4. Översikt över ett urval av utländska rättssystem
5. Styrelseledamöternas rättsliga ställning
6. Gentemot vem gäller lojalitetsplikten?
7. Lojalitetspliktens funktioner
8. Lojalitetspliktens innebörd och omfattning
9. Avgränsningar mot närliggande rättsinstitut
10. Förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget
11. Rättsföljder vid brott mot lojalitetsplikten
12. Utvärdering
 
  © 2017 Jure AB