BRÅ Rapport 2016:9 Bedrägeribrottsligheten i Sverige
� Kartläggning och åtgärdsförslag
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:9 Bedrägeribrottsligheten i Sverige � Kartläggning och åtgärdsförslag
Utgivningsår:2016
Omfång:272 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335655
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:9
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Bedrägeribrotten ökar i samhället. Det visar både frågeundersökningar till befolkningen och kriminalstatistiken. I den här rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av bedrägeribrottsligheten, vilka typer av bedrägerier och bidragsbrott som anmäls till polisen och vilka problem som rättsväsendet möter i sitt arbete att utreda och lagföra de anmälda brotten.

Brottsförebyggande rådet fick 2014 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om bedrägerier och arbetet mot sådan brottslighet. Bakgrunden är att både anmälningar till polisen och frågeundersökningar till befolkningen talar för att bedrägerierna ökar. Mot bakgrund av detta krävs enligt regeringen ny kunskap för att stärka arbetet mot bedrägerier. Studien baseras på ett stort och varierat empiriskt material: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och den officiella kriminalstatistiken; granskning av polisärenden (urval av anmälningar och förundersökningar); tingsrättsdomar samt intervjuer med berörda aktörer och gärningspersoner. En referensgrupp har varit knuten till arbetet och träffats vid ett par tillfällen.

Rapporten ringar in ett antal utvecklingsområden som är angelägna när det gäller att motverka bedrägeribrottslighet samt bidragsbrott. En rad förslag på åtgärder för att förebygga dessa brott, stoppa de brott som redan pågår och förbättra utredningsarbetet gällande brott som redan ägt rum ges också

Rapporten vänder sig till personer inom rättsväsendet, på kontrollmyndigheter och inom näringslivet som arbetar med att förebygga och utreda bedrägerier och bidragsbrott.
 
  © 2017 Jure AB