Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2016
Omfång:265 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT151604
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2015/16:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

Artikel
- Prejudikat som innehåller konkretiseringar av rekvisit eller rättsgrundsatser som består av tillräckliga eller nödvändiga betingelser
- Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga. Del I: En kränkning av barn och ungas rätt till integritet?
Anna Kaldal, Emelie Kankaanpää
- Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor
Mark Klamberg
- Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter
Lotta Maunsbach
- Föreskrifter vid gåva
Örjan Teleman

Expertgranskad artikel:
- Utmätning av bostad och ”Pandoras naturrättsliga ask”: om HD:s restriktiva tolkning av relevant EMD-praxis och reformbehov
Johan Sandstedt

Rättsfall:
- Konkurrensrätt och skiljedom – var går gränserna för domstols prövning?
Ulf Bernitz
- Gäller avtal trots att de upphört?
Christina Blomkvist, Lars Gorton
- Förverkande av villkorligt medgiven frihet och betydelsen av mildrad påföljdspraxis
Elin Carbell Brunner
- Utmätning två gånger av hälften av tillgodohavandet på bankkonto som var gemensamt för två personer
Torkel Gregow
- Latent skatteskuld vid värdering av egendom i samband med arvskifte
Chris Lau
- Beräkning av skadestånd avseende träd som avverkats olovligen
Marcus Radetzki
- Rätten till personlig assistans inskränks av HFD efter oväntad förarbetstolkning
Tom Schultz-Eklund, Samuel Larsson

Skiljedomsrätt:
- Tredjepartsfinansiering av skiljeförfaranden
Christer Söderlund

Recension:
- Jonas Gabrielsen och Inger Høedt-Rasmussen, Juridisk genomslagskraft – Att övertyga muntligt som jurist (Svensk översättning och bearbetning av Eric Bylander), Retorikförlaget, 2016, 116 s.
Janet Svensson
- Per Larsson, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie (ak. avh.), Jure Förlag AB, 2015
Annamaria Westregård
- Stefan Lindskog, Betalning – Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor, Norstedts Juridik 2014, 856 s.
Mikael Mellqvist
- Ulf Lundqvist, Laga och rättvis rättegång – Om bevisförbud i rättspraxis, Bokbyrån 2015, 349 s.
Mark Klamberg

Debatt:
- Om straffskalor och retroaktivitet såvitt gäller de grova fridskränkningsbrotten – den gamla, den nya eller båda?
Niklas Dahlgren
- Moderskapsutredning i svenska domstolar – något om de rättsliga förutsättningarna när talan om föräldraskap prövas
John Neway Herrman
- Om allemansrätten: ett svar till Gunnar Wiktorsson
Filippo Valguarnera
 
  © 2017 Jure AB