SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.
   
 
Titel:SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m.
Utgivningsår:2016
Omfång:585 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244609
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2014 års människohandelsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Har undersökt om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Utredningen har även utvärderat hur oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder tillämpas när ett sexualbrott begåtts mot ett barn (6 kap. 13 § brottsbalken).

Några av förslagen som presenteras:

- Brottet köp av sexuell tjänst ska gradindelas. För brott av normalgraden ska straffet vara böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt brott fängelse i högst ett år. När det bedöms om brottet är grovt ska hänsyn tas till om den som utfört den sexuella tjänsten befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen annars varit av hänsynslös art. Syftet är att bland annat träffa situationer där den som säljer sexuella tjänster är offer för människohandel eller annan liknande organiserad brottslighet.
- Utredningen bedömer att det inte bör vara möjligt att döma en person i Sverige för ett sexköp som denne begått i ett land där köp av sexuell tjänst inte är kriminaliserat. I enlighet med sitt uppdrag presenterar ändå utredningen ett förslag där köp av sexuell tjänst läggs till listan av brott som undantas från kravet på dubbel straffbarhet.
- Straffet för brottet köp av sexuell handling av barn ska skärpas och gradindelas. Böter ska utgå ur straffskalan. Syftet med detta är att straffet för köp av sexuell handling av barn ska återspegla brottets allvar.
- Brottet köp av sexuell handling av barn ska byta namn till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Detta markerar skillnaden mellan att köpa sexuella handlingar av en vuxen och av ett barn.
 
  © 2017 Jure AB