Ds 2016:25 Miljöbedömningar
   
 
Titel:Ds 2016:25 Miljöbedömningar
Utgivningsår:2016
Omfång:392 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244777
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:25
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. ett nytt 6 kap. miljöbalken, en ny miljöbedömningsförordning och följdändringar i sektorslagstiftning.

Det övergripande syftet med förslaget är att dels genomföra de senaste ändringarna i det s.k. MKB-direktivet och i övrigt tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden, dels effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder.

Därigenom ges förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska tidsåtgången och den administrativa bördan vid miljöprövningen.
 
  © 2017 Jure AB