Lagrådsremiss Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
   
 
Titel:Lagrådsremiss Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Utgivningsår:2016
Omfång:586 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅDS160901
Typ av verk:Statlig utredning
Ämnesord:Marknadsrätt , Straffrätt

Pris: 293 SEK exkl. moms

 

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (kompletteringslagen). Den nya lagen innehåller de bestämmelser om utredningsbefogenheter och administrativa sanktioner som marknadsmissbruksförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa. Bestämmelser som föranleds av marknadsmissbruksförordningen införs även i lagen om värdepappersmarknaden och lagen om elektronisk kommunikation. Följdändringar föreslås i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

I lagrådsremissen föreslås vidare en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lagen innehåller de bestämmelser som behövs för att genomföra marknadsmissbruksdirektivet. Med anledning av att straffskalorna för marknadsmissbruksbrott justeras föreslås även justeringar i motsvarande straffbestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter och lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som föranleds av marknadsmissbruksförordningen och de nya befogenheter som Finansinspektionen föreslås få.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.
 
  © 2017 Jure AB