Civilprocessuella uppsatser
   
 
Författare:Heuman Lars
Titel:Civilprocessuella uppsatser
Utgivningsår:2017
Omfång:810 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236646
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt

Pris: 1190 SEK exkl. moms

 

I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar, processledning, prövningstillstånd, avtalsmöjligheter på processrättens område.

Professor Lars Heumans artiklar har utgivits i flera olika tidskrifter och samlingsverk. En del är numera svåråtkomliga och därför har en samling av dessa varit efterfrågad. Den föreliggande uppsatssamlingen innehåller civilprocessuella uppsatser som offentliggjorts under åren 1978 till och med 2016.

Artiklarna är sorterade under följande rubriker:
Talan
Åberopanden
Verkningar och tolkning av processhandlingar
Förlikning
Preklusion
Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning
Edition
Rättskraft, lispendens och intervention
Rättegångskostnad
Prövningstillstånd
Prejudikat
Allmänna frågor om olika processformer.

Boken innehåller i allt 41 uppsatser.


Innehåll


Talan:

- Kan en kärande ändra sin fullgörelsetalan till fastställelsetalan? JT 2003-04 s. 360 ff.
-
Avvägningsrekvisit och möjligheten för en domstol att avvisa en fastställelsetalan när käranden kan föra fullgörelsetalan? JT 2006-07 s. 837 ff.

- Villkorade yrkanden, Festskrift till Torkel Gregow Norstedts Juridik, 2010, s. 77 ff.

- Bör reglerna om grupptalan ändras? JT 2007-08 s. 829 ff.

- Fristen för väckande av återvinningstalan enligt KL 4:19, JT 1989-90 s. 355 ff.


Åberopanden:

- Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska och konträra åberopanden, JT 2007-08 s. 909 ff.

- Bör rätten bedriva processledning innan den tillämpar en icke åberopad rättsregel? JT 1992-93 s. 919 ff.


Verkningar och tolkning av processhandlingar:

- Verkningar av medgivanden och vitsordanden som bygger på felaktiga förutsättningar, JT 1996-97 s. 21 ff.

- I vilken mån bör rättens tolkningsverksamhet vara parts- eller domstolsvänlig? JT 1999-2000 s. 559 f.

- Språklig tolkning av juridiska texter JT 2014-15 s. 569 ff.

- En intellektuell rockad eller rätten att förlora en process, Rättsfall att minnas, Norstedts Juridik 1997, s. 401 ff.


Förlikning:

- Förbudet att åberopa förlikningserbjudande inför rätta, SvJT 1991 s. 87 ff.

- Kan parter få en förlikning stadfäst då denna omfattar frågor som är föremål för prövning i en annan rättegång? JT 2003-04 s. 621 ff.


Preklusion:

- Preklusionsrisken vid bevissäkringspassivitet, SvJT 1993 s. 246 ff.

- Recension av Bengt Lindell, Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken, JT 1993-94 s. 612 ff.

- Officialprövning eller åberopsskyldighet vid tillämpningen av preklusionsregler, JT 2006-07 s. 57 ff.

- Kan en part kringgå förbudet att åberopa ny bevisning i hovrätten genom att söka hjälp av en ordinär intervenient? JT 1991-92 s. 706 ff.


Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning:

- Bevisupptagning under förberedelsen i syfte att främja förlikningsverksamheten: Process och exekution Vänbok till Robert Boman. Iustus 1990, s. 137 ff.

- Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas? JT 2011-12 s. 336 ff.

- Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar, SvJT 2014 s. 357 ff.

- Är avtalstolkning endast en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbedömningar? SvJT 2015 s. 793 ff.


Edition:

- Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister, Del I, JT 1989-90 s. 3 ff.

- Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter JT 1995-96 s. 449 ff.

- Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar, Vänbok till Bertil Södermark. Norstedt 2009, s. 213 ff.


Rättskraft, lis pendens och intervention:

- En fråga om litis pendens, SvJT 1978 s. 340 ff.

- Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att missbruka sin makt mot minoriteten?
JT 2016-17 s. 505 ff.


Rättegångskostnad:

- Rättegångskostnadsfällan för käranden då han inleder process i strid mot en skiljeklausul, JT 1991-92 s. 327 ff.

- Skäligt ombudsarvode i tvistemål där klienten inte beviljats rättshjälp, JT 1997- 98 s. 796 ff.

- Kan en part förvägras kostnadsersättning på grund av att han utfört sin talan oombedd? Särskilt om en parts rätt till kostnadsersättning för arbete som nedlagts för att motpartens ansökan om prövningstillstånd ska avslås, Vänbok till Ronney Hagelberg, Jure 2016 s. 77 ff.


Prövningstillstånd:

- Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, JT 2007-08 s. 585 ff.

- Ändringsdispens, JT 2009-10 s. 590 ff.

- Rättsbildning och fullföljdsförbud, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. Juristförlaget i Lund 2008, s. 155 ff.


Prejudikat:

- Högsta domstolens prejudikatnedbrytande verksamhet Festskrift till Per Olof Bolding. Juristförlaget JF AB 1992, s. 201

- Tolkning av prejudikat som bygger på felaktig rättstillämpning, Festskrift till Rune Lavin. Juristförlaget i Lund 2006, s. 93 ff.

- Prejudikattolkning av kortfattade domar och betalning som eftergift, JT 2006-07 s. 592 ff.


Allmänna frågor om olika processformer:

- Begreppen behov, samverkan och ansvar som lagstiftningsinstrument på processrättens område, Juridiska Fakulteten i Stockholm 100 år - En minnesskrift. Stockholm, 2007, s. 194 ff.

- Processrätten och den digitala tekniken, Festskrift till Peter Seipel. Norstedts 2006, s. 249

- Den långsamma rättskipningens orsaker och skadeverkningar i dispositiva tvistemål, JT 2000-01 s. 724 ff.

- Rättegångsbalken och alternativa tvistlösningsmetoder, SvJT 1999 s. 476 ff.

- Muntlighet, skriftlighet och saklighet Retorik & Rätt, Iustus 1994, s. 173 ff.

- Advokatsamfundets disciplinverksamhet: utredningsskyldighet, subjektiv tolkning av nämndbeslut och normbildning, JT 2014-15 s. 295 ff.
 
  © 2017 Jure AB