Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII
   
 
Författare:Chen Kelly , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII
Utgivningsår:2017
Omfång:536 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236752
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 28
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns allmän förmögenhetsrätt, europarätt, konkurrensrätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade.

Innehåll:

- Förord

- Negativ ränta – avtalstolkning i ränteunderlandet
Elisabeth Ahlinder

- The Legal Concept of ‘Home’: A Concealed but
Embedded Feature of Swedish Landlord and Tenant Law, Occasionally Infringing Human Rights?
Haymanot Baheru

- Konkurrensrätt och skiljedom – var går gränserna för domstols prövning?
Ulf Bernitz

- I arbetet – om arbetsskadeskyddets gränser
Mia Carlsson

- Efterkontraktuella dispositioner – något om avtalsbestämmelser som överlever själva avtalet
Lars Gorton och Dan Lindmark

- Arrangörens ansvar för uppgifter vid emittering av obligationslån – ett norskt rättsfall
Lars Gorton

- Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att missbruka sin makt mot minoriteten?
Lars Heuman

- Prejudikat som innehåller konkretiseringar av rekvisit eller rättsgrundsatser som består av tillräckliga eller nödvändiga betingelser
Lars Heuman

- Det allmännas ansvar för oaktsam felaktig information – reflektioner kring en lagreform
Jan Kleineman

- Strikt ansvar vid interimistiska beslut om förbud och frågan om den skadelidandes skyldighet att vidta skadebegränsningsåtgärder – särskilt vid
immaterialrättstvister
Jan Kleineman

- Utomkontraktuellt ansvar med ytterligare kontraktsrättsliga begränsningar
Jan Kleineman

- Gåvoavsikt m.m. - Något om innebörden och tillämpningen av en svårfångad rättsfigur
Gertrud Lennander

- Tredjemanspant och skuldsanering
Göran Millqvist

- Pantsättning av fordran på EU-stöd
Göran Millqvist

- Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden
Jori Munukka

- Avtalade överlåtelseförbud
Jori Munukka

- Beräkning av skadestånd avseende träd som avverkats olovligen
Marcus Radetzki

- Den territoriella begränsningen och extraterritoriella tillämpningen i immaterialrätten och den internationella privat- och processrätten
Mattias Rättzén

- Indragning av bostad eller egendom, HD:s pleniavgöranden och EMK: om pragmatism och formalism
Johan Sandstedt

- Hundra år av gemenskap - Svensk Juristtidning och civilrättens ansvarsläror
Mårten Schultz

- Skadeståndsrättens framtid
Mårten Schultz

- The Infrastructure of Normative Legitimacy in Domestic Soft Law – Sketching the Field
Jessika van der Sluijs

- Emissionsgarantiers bindande verkan och
interventionsbetalarens ställning
Alexander Unnersjö

- Allmänna regressförutsättningar gäller även mellan bolagsmännen i ett handelsbolag
Alexander Unnersjö

- Goals and Measures of Legislation: Evaluation
Mauro Zamboni

- Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens
Jessica Östberg

- Författarförteckning

- Tidigare utgivning i Centrets skriftserie
 
  © 2017 Jure AB