SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter
   
 
Titel:SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter
Utgivningsår:2017
Omfång:460 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246184
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2016-års utredning om skyddet för företagshemligheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:45
Ämnesord:Marknadsrätt , Straffrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter.

I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund.

Utredningen föreslår att lagens definition av företagshemlighet ändras så att den närmare följer EU-direktivets definition. Kravet på att det ska röra sig om information vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende ska behållas. Däremot föreslås att det nuvarande kravet i svensk rätt på att informationen avser affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse ska slopas. Det föreslås också att det ska klargöras dels att information om ett förhållande som utgör brott eller annat allvarligt missförhållande aldrig är en företagshemlighet, dels att en arbetstagares personliga erfarenhet och färdigheter inte utgör företagshemligheter.
 
  © 2017 Jure AB