Trygghet och studiero
� En skola fri från kränkningar
   
 
Författare:Melander Jan
Titel:Trygghet och studiero � En skola fri från kränkningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:216 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139116103
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 256 SEK exkl. moms

 

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.

I denna andra upplaga har materialet uppdaterats med hänsyn till den senaste rättsutvecklingen och ett flertal nya exempel har tillkommit. Särskild tonvikt har lagts vid att analysera vilken betydelse ett införlivande av barnkonventionen i svensk lag kan komma att få för skolorna.
 
  © 2017 Jure AB