"Har Du varit ute och shoppat, Jacob?"
� En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet
   
 
Författare:Wesser Erik
Titel:"Har Du varit ute och shoppat, Jacob?" � En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet
Utgivningsår:2001
Omfång:217 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9172671149
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Kriminologi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 352 SEK exkl. moms

 

Ett insiderbrott består i att en person i strid mot insiderlagen utnyttjar ett informationsförsprång gentemot andra i sina aktieaffärer. I takt med att aktier blivit var mans egendom har insiderbrott blivit en alltmer aktuell fråga, inte minst i samband med att flera större insideraffärer uppmärksammats under de senaste åren. Jämfört med annan ekonomisk brottslighet är det dock endast ett fåtal insiderärenden som leder till fällande dom, vilket ger upphov till frågor om samhällets möjligheter att upptäcka, utreda och bestraffa otillåtna beteenden på värdepappersmarknaden.

Denna bok handlar om hur Finansinspektionen som tillsynsmyndighet utreder misstänkta insiderbrott, och beslutar om att lämna över ett ärende till Ekobrottsmyndighetens åklagare eller ej. Ambitionen med studien är att visa hur inspektionens utredare uppmärksammar oegentligheter, hämtar in information, gör bedömningar och fattar beslut, och på så sätt ger insiderlagen ett liv bortom den skrivna förbudsregeln. I utredningsverksamheten visar sig bland annat skillnader i synsätt och drivkrafter mellan marknadsplatserna, tillsynsmyndigheten och åklagaren. Ansvaret för regleringen av värdepappersmarknaden är vitt fördelat på såväl privata som offentliga aktörer, och utredningen av insiderbrott kan i detta sammanhang peka på mer övergripande problem att styra en i stora delar självreglerad marknad.

Studien har gjorts inom ramen för forskningsprojektet "Insiderbrott - kontrollmyndigheternas arbetssätt och marknadens attityder" vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet har finansierats av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
 
  © 2017 Jure AB